OM LSS

LSS
En enhällig riksdag fattade år 1993 beslut om att införa LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

LSS är en rättighetslag, som ska ge dem som omfattas av lagen rätt till ett stöd utöver det som alla medborgare har för att garantera goda levnadsvillkor (7 §). Insatserna som ges enligt 9 § LSS ska vara varaktiga och samordnade. De ska anpassas till mottagarens individuella behov och utformas så att de är lättillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv (7 §). Det övergripande målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra (5 §). Verksamhet enligt LSS ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. I största möjliga utsträckning ska den enskilde ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges (6 §).

Personkrets 1 i LSS omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

FN-konventionen
Sverige har skrivit under och godkänt (2007) FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen fokuserar på icke-diskriminering och listar nödvändiga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska tillförsäkras såväl medborgerliga och politiska som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.